TỦ SẮT TH V8 PQTV

1.80 x 0.90 x 0.53M

Giá: 3.170.000 VND
TỦ SẮT TH V8 HPY

1.80 x 0.90 x 0.53M

Giá: 3.120.000 VND
TỦ SẮT TH 16K2

1.60 x 0.80 x 0.51M

Giá: 2.230.000 VND
TỦ SẮT TH 18 AX

1.86 x 0.9 x 0.53M

Giá: 4.340.000 VND
TỦ SẮT TH V8HK

1.80 x 0.9 x 0.53M

Giá: 3.070.000 VND
TỦ SẮT TH 18K2

1.80 x 0.8 x 0.51M

Giá: 2.390.000 VND